Đất vàng Rạng Đông xin chuyển đổi mục đích làm chung cư cao tầng?

14-09-2019, 08:50 | Chính sách |

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, một phần đất của nhà máy Rạng Đông có thể biến thành chung cư cao tầng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN